Možnost přípravy na přijímačky – manuál pro 9.třídy

Žádosti o přijetí do družiny na školní rok 2020/2021
29. 4. 2020
Čestné prohlášení pro devátý ročník
4. 5. 2020

Osobní přítomnost ve škole – podmínky a pravidla pro žáky IX. třídy

 

Od 11. května 2020 mohou do škol docházet žáci 9. ročníku, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky. Docházka není povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 osob.

V naší škole bude příprava realizována každý pátek, a to ve dvou blocích (Čj, M). Začínáme tedy v pátek 15. 5. 2020.

 1. předmět 9:00 – 10:00

přestávka              10:00 – 10:20

 1. předmět 10:20 – 11:20

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 7. 5. 2020, a to na email: polackova@skolahradek.cz

 

Žáka nelze zařadit do skupiny později, než k 11. 5. 2020.  Ve výuce se budou střídat dva vyučující (Čj, M).

 

Podmínky:

Do školy nesmí vstoupit žák s příznaky infekce dýchacích cest (zvýšená teplota, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest).

 

Osoby s rizikovými faktory

 • Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami
 • Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 • Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 • Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 • Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 • Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 • Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza)
 • Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

Žák z rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

 

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

 

Při prvním vstupu žáka do školy předloží zákonný zástupce podepsané čestné prohlášení (možno podepsat před vstupem do školy):

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

 

Dokument obsahující obě části je v příloze. Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepředloží, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

 

 

Pravidla pro žáky

 

Cesta do školy a ze školy

 • zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (rouška)
 • dodržení odstupů 2 metry

 

Příchod ke škole a pohyb před školou

 • žáci se shromáždí na školním dvoře v 8:45 – odstupy 2 metry, rouška
 • žáky si v 8:45 vyzvedne vyučující

 

Ve škole

 • vyučující postupně vpustí žáky bočním vchodem do školy a třídy (výuka bude probíhat v přízemí v VI.A).
 • každý žák musí mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky
 • žáci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich nedodržování je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy
 • ve společných prostorách musí mít žáci roušku
 • při pohybu na chodbě, přesunu do jiné učebny či na WC žák dodržuje pokyny vyučujícího a dodržuje odstup 2 metry od ostatních osob
 • přestávku budou žáci trávit v případě příznivého počasí na školním dvoře

 

Ve třídě

 • neprodleně po příchodu do třídy musí každý žák použít dezinfekci na ruce
 • v každé lavici sedí jeden žák
 • ve třídě žáci nemusí nosit roušku, pokud je zachován rozestup 1,5 – 2 metry
 • skupinová práce realizována nebude
 • při sejmutí si každý žák uloží roušku do sáčku
 • po každém vzdělávacím bloku si žáci vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě

 

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti
 • zákonní zástupci budou neprodleně vyzváni k okamžitému vyzvednutí žáka

 

Odchod ze školy

Po skončení druhého bloku vyučující pustí žáky ze školy nebo odvede do školní jídelny. Žáci odcházejí postupně tak, aby nedocházelo k nadměrnému shromažďování v šatně ani před budovou.

 


Školní stravování

 • před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce
 • pokrmy včetně pití a příborů vydávají kuchařky
 • při výdeji jídla smí být pouze jedna skupina žáků
 • při výdeji i stravování žáci dodržují rozestupy jako ve třídě
 • u každého stolu sedí jeden žák
 • rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku