Informace pro rodiče žáků 9. tříd (a vycházejích žáků)

Výsledek zápisu do 1. ročníku ZŠ na školní rok 2024/2025
19. 4. 2024
Informace k zápisu do ZUŠ 2024/25
14. 5. 2024

Dne 15. května 2024 dojde ke zveřejnění výsledků 1. kola přijímacího řízení do středních škol a konzervatoří, tedy zveřejnění informace, kteří uchazeči byli přijati a nepřijati a zveřejnění výsledků za všechny části přijímacího řízení v DiPSy a na veřejně přístupném místě ve střední škole. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí v písemné formě se v 1. a 2. kole přijímacího řízení nevyhotovují a uchazečům a jejich zákonným zástupcům se nezasílají. Následně mohou uchazeči, resp. jejich zákonní zástupci činit několik níže popsaných kroků:

Odvolání

• Uchazeč se vzdává práva na přijetí podáním řediteli školy, do jejíhož oboru vzdělání byl
přijat. Pokud se chce hlásit do dalšího kola, musí však podání doručit nejpozději 3 pracovní
dny před termínem pro podání přihlášky do tohoto dalšího kola.• Vzdáním se práva na přijetí nevzniká uchazeči právo na přijetí v jiném oboru vzdělání
v daném kole (v případě 1. a 2. kola), nýbrž právo hlásit se do dalšího kola přijímacího řízení
(v případě 3. a dalších kol může nadto potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v jiném oboru
daného kola, kam byl také přijat).
• Vzdání se práva nemá žádný předepsaný formulář, uchazeč tak může učinit volnou formou,
ze které je jeho úmysl patrný.

Přihlášení do 2. kola přijímacího řízení
• Obory, které vypisují 2. kolo, budou k dispozici v DiPSy od 21. května 2024.
• Termín pro podávání přihlášek pro uchazeče je do 24. května 2024.
• Přihlášku může podat uchazeč, který nebyl přijat v 1. kole do žádného oboru vzdělání nebo
se vzdal práva na přijetí. U maturitních oborů nadto platí podmínka, že uchazeč v 1. kole
konal jednotnou zkoušku. Přihlášku může podat i uchazeč, který nepodal žádnou přihlášku
do 1. kola, ovšem přihláška do 2. kola nemůže být podána do oboru, kam se koná jednotná
zkouška.
• Řádný termín školní a talentové zkoušky se koná v pracovních dnech v období od 8. do
12. června 2024.
• Dne 21. června 2024 dojde ke zveřejnění výsledků, obdobně jako v 1. kole.

Přihlášení do 3. a dalších kol přijímacího řízení
• 3. kola začnou školy vypisovat po 21. červnu 2024.
• Ředitel školy vyhlásí kritéria včetně všech údajů jako v kole 2. a zadá je do DiPSy.
• Počet přihlášek je neomezený, přihlášky lze podávat pouze na tiskopisu. Přihlášky nelze
podat v DiPSy. Na jeden tiskopis se uvádí pouze jedna škola. Může však být uvedeno i více
oborů vzdělání v této škole, které se neuvádí dle priority.
• Hlásit do všech oborů vzdělání se mohou i uchazeči, kteří v 1. kole nekonali jednotnou
zkoušku.
• Rozhodnutí o přijetí i nepřijetí se na rozdíl od předchozích kol vyhotovují v písemné formě.
• Přijatý uchazeč je povinen do 7 dnů ode dne oznámení (doručení) rozhodnutí potvrdit svůj
úmysl vzdělávat se v daném oboru vzdělání, a to pouze v jednom oboru vzdělání.
• Marným uplynutím lhůty pro potvrzení úmyslu vzdělávat se zaniká právo na přijetí dodaného oboru vzdělání.