Organizace konce školního roku

Krásné 8. místo
28. 5. 2020
Závěr školního roku – vysvědčení
24. 6. 2020

Vážení rodiče.

Máme před sebou poslední měsíc školních aktivit. Děkujeme vám za výdrž, trpělivost a spolupráci.

Aby nedocházelo k nedorozuměním, posíláme informace o tom, jak bude poslední měsíc na naší škole probíhat.

Klasifikace 2. pololetí šk.roku 2019/2020

Známky žáků, kteří se účastnili distanční výuky, za 2. pololetí budou učiteli uzavřeny 12. 6.

Do 12. 6. dál probíhá on-line výuka

Známka bude vytvořena ze čtyř složek

–       ze známek, které žák získal v době běžné výuky (tj. do 11.3.)

–       ze známek získaných v období  distanční výuky (tj. od 16.3.)

–       z hodnocení aktivity v době distanční výuky (tj. od 16.3.)

–       přihlédnout lze ke známce za 1. pololetí šk.roku 2019/2020

Účast žáků, kteří se zapojili do distanční výuky, se v období od 8. 6. – 12. 6. ve škole nepředpokládá a organizačně ani není možná.

Výjimkou mohou být ti žáci, kteří mají potřebu prokonzultovat výslednou známku s konkrétním učitelem osobně, nechat se přezkoušet apod. Tito žáci pak musí kontaktovat konkrétního vyučujícího prostřednictvím eŽk a domluvit se na konzultačních hodinách.

Platí pro ně platná hygienická opatření. Viz 1) 2)

Hodnocení žáků, kteří se distanční výuky neúčastnili, a to i přes to, že škola vytvořila podmínky pro všechny žáky, bude uzavřeno k 19. 6. 2020

Tito žáci mají možnost tzv. konzultací, tedy osobní účasti ve škole.

Konzultace si žáci (popř. jejich zákonní zástupci) předem domluví s vyučujícími jednotlivých předmětů

–        v termínu od 8. – 12. 6. a od 15. – 19. 6. 2020

–        konzultace si domluví s jednotlivými vyučujícími prostřednictvím elektronické žákovské knížky

–        v rámci konzultací bude žákům, kteří se distanční výuky neúčastnili, umožněno doložit své znalosti a materiály, dokládající jejich práci za období od 16.3. – 12.6. .

–        v den první osobní konzultace ve škole musí žák doložit Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, podepsané zákonnými zástupci1)

–        s sebou na konzultaci je nutné mít roušku (popř. množství odpovídající počtu konzultací v daný den)2)

–        účast rodičů na konzultačních setkáních není možná

 

 

Organizace výuky a školních aktivit

Tzv. distanční výuka končí k 12. 6. 2020

Od 15. 6. 2020 budou třídní aktivity v kompetenci třídních učitelů, kteří žáky prostřednictvím on-line prostředí (Teams, eŽk) budou o organizaci aktivit informovat.

Půjde o aktivity spojené s organizací konce školního roku – tj. vyzvedávání věcí ze školy, odevzdávání učebnic apod. a aktivity zaměřené na socializaci žáků

Pro všechny aktivity platí platná hygienická omezení:

–        účast ve škole je možná pro skupinu max.15 žáků, všichni musí v den nástupu do školy doložit Čestné prohlášení neexistence příznaků virového infekčního onemocnění

–        žáci musí vstupovat a pohybovat se uvnitř budovy v požadovaných rozestupech, ústa a nos musí mát zakryty rouškou

–        při venkovních aktivitách je třeba dodržovat platná hyg.opatření pro pohyb venku

 

Vydávání vysvědčení

Vysvědčení za 2. pololetí šk.roku 2018/2020 bude vydáno v pátek 26. 6., přesný čas vám oznámí třídní učitelé.

29.6. a 30.6. žáci do školy nejdou, využijeme tzv. ředitelského volna.

 

Provoz školní jídelny

V případě zájmu o obědy ve školní jídelně je nutné se nahlásit vedoucí školní jídelny na tel.čísle 601 158 849, nejpozději do 10. 6. 11:00

Obědy je možné poskytovat pouze žákům, kteří se osobně účastní školních aktivit.